ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ.

Рангирање на јавните институции според четирите критериуми

Конкуренција

Погледни рангирање

Транспарентност

Погледни рангирање

Вкупен ранг на институции

1
солидно

65%

2
солидно

63%

3
солидно

63%

4
солидно

63%

5
солидно

62%

6
солидно

61%

7
ограничено

60%

8
ограничено

57%

9
ограничено

56%

10
ограничено

56%

11
ограничено

55%

12
ограничено

54%

13
ограничено

53%

14
ограничено

50%

15
ограничено

47%

16
минимално

40%

17
минимално

40%

18
минимално

37%

19
минимално

35%

20
минимално

35%

21
минимално

34%