База на податоци за транспарентност, очетност и интегритет во јавните набавки на институционално ниво

Вкупен ранг на институции

1
солидно

65%

2
солидно

63%

3
солидно

63%

4
солидно

63%

5
солидно

62%

6
солидно

61%

7
ограничено

60%

8
ограничено

57%

9
ограничено

56%

10
ограничено

56%

11
ограничено

55%

12
ограничено

54%

13
ограничено

53%

14
ограничено

50%

15
ограничено

47%

16
минимално

40%

17
минимално

40%

18
минимално

37%

19
минимално

35%

20
минимално

35%

21
минимално

34%

Нивоа на транспарентност, отчетност и интегритет во јавните набавки

Процентуална припадност на институциите во соодветните групи според нивото на транспарентност, отчетност и интегритет во јавните набавки

оскудно

0-20%

минимално

20-40%

ограничено

40-60%

солидно

60-80%

високо

80-100%
Повеќе за сите институции

Дознајте повеќе за наодите од анализата

Четирите најниско рангирани институции (министерствата за внатрешни работи, за здравство, за земјоделство, шумарство и водостопанство и за образование и наука) трошат 75% од вкупните средства што ги потрошиле опфатените институции за јавни набавки. Спротивно на нив, седумте највисоко рангирани институции (министерствата за правда, за култура, за информатичко општество и администрација и за животна средина и просторно планирање, Собранието на РМ, како и секретаријатите за европски прашања и за спроведување на рамковниот договор) трошат само 5% од вкупните средства за јавни набавки.

Повеќе
Image
Начин на работа

Методологија

СОБИРАЊЕ ИНФОРМАЦИИ
ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИТЕ
РАНГИРАЊЕ
Повеќе

Оваа веб-платформа е изработена со финансиска поддршка од Европската Унија во рамките на проектот Мрежа за транспарентност, отчетност и интегритет во јавните набавки. Содржината на веб-платформата е единствена одговорност на Центарот за граѓански комуникации и на ниту еден начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.

Повеќе информации за проектот можат да се добијат во Центарот за граѓански комуникации, на
бул. Кочо Рацин 26-1/2, 1000 Скопје, тел. (02) 3213-513 и емаил: center@ccc.org.mk