База на податоци за транспарентност, очетност и интегритет во јавните набавки на институционално ниво

Со клик врз коцките одберете рангирање на иституции или општини

Рангирање на институции

Image

Рангирање на општини

Image

Вкупен ранг на институции

1
солидно

71%

2
солидно

71%

3
солидно

68%

4
солидно

66%

5
солидно

61%

6
солидно

61%

7
ограничено

60%

8
ограничено

57%

9
ограничено

57%

10
ограничено

56%

11
ограничено

53%

12
ограничено

52%

13
ограничено

48%

14
ограничено

48%

15
ограничено

47%

16
ограничено

47%

17
ограничено

47%

18
ограничено

42%

19
минимално

40%

20
минимално

37%

21
минимално

37%

Вкупен ранг на општини

1
солидно
Велес

71%

2
солидно
Крушево

71%

3
солидно
Охрид

69%

4
солидно
Богданци

68%

5
солидно
Бутел

68%

6
солидно
Свети Николе

66%

7
солидно
Општина Теарце

66%

8
солидно
Липково

66%

9
солидно
Гази Баба

65%

10
солидно
Вевчани

65%

11
солидно
Чешиново-Облешево

65%

12
солидно
Кратово

64%

13
солидно
Виница

63%

14
солидно
Маврово и Ростуше

63%

15
солидно
Студеничани

61%

16
солидно
Центар Жупа

61%

17
солидно
Дебар

61%

18
солидно
Демир Хисар

60%

19
солидно
Могила

60%

20
солидно
Василево

60%

21
ограничено
Општина Сопиште

60%

22
ограничено
Аеродром

60%

23
ограничено
Македонска Каменица

60%

24
ограничено
Делчево

60%

25
ограничено
Тетово

60%

26
ограничено
Крива Паланка

59%

27
ограничено
Новаци

58%

28
ограничено
Прилеп

58%

29
ограничено
Струга

58%

30
ограничено
Зрновци

58%

31
ограничено
Кавадарци

58%

32
ограничено
Кривогаштани

57%

33
ограничено
Штип

56%

34
ограничено
Демир капија

56%

35
ограничено
Јегуновце

56%

36
ограничено
Куманово

56%

37
ограничено
Радовиш

55%

38
ограничено
Илинден

55%

39
ограничено
Дебрца

55%

40
ограничено
Пробиштип

55%

41
ограничено
Кочани

55%

42
ограничено
Врапчиште

55%

43
ограничено
Ранковце

54%

44
ограничено
Пехчево

53%

45
ограничено
Кисела Вода

53%

46
ограничено
Карпош

53%

47
ограничено
Берово

53%

48
ограничено
Росоман

53%

49
ограничено
Градско

53%

50
ограничено
Гостивар

53%

51
ограничено
Ресен

52%

52
ограничено
Ѓорче Петров

52%

53
ограничено
Пласница

52%

54
ограничено
Македонски Брод

52%

55
ограничено
Неготино

52%

56
ограничено
Центар

50%

57
ограничено
Битола

50%

58
ограничено
Чашка

50%

59
ограничено
Конче

50%

60
ограничено
Босилово

50%

61
ограничено
Боговиње

50%

62
ограничено
Кичево

48%

63
ограничено
Струмица

47%

64
ограничено
Гевгелија

47%

65
ограничено
Петровец

47%

66
ограничено
Сарај

47%

67
ограничено
Долнени

47%

68
ограничено
Лозово

47%

69
ограничено
Брвеница

47%

70
ограничено
Карбинци

45%

71
ограничено
Валандово

45%

72
ограничено
Дојран

44%

73
ограничено
Чаир

42%

74
ограничено
Град Скопје

42%

75
ограничено
Старо Нагоричане

41%

76
минимално
Ново Село

39%

77
минимално
Зелениково

39%

78
минимално
Желино

39%

79
минимално
Арачиново

35%

80
минимално
Чучер Сандево

26%

81
оскудно ниво
Шуто Оризари

16%

Ова истражување е изготвено со помош на грант доделен преку проектот „Мрежа за транспарентност, отчетност и интегритет во јавните набавки”, што го спроведуваат Центарот за граѓански комуникации и Фондацијата Фокус. Содржината на истражувањето е единствена одговорност на организациите-корисници на грантови
(„Институт за стратешки истражувања и едукација-ИСИЕ“ за Полошкиот Регион, „Здружение на економски новинари Скопје“ за Скопскиот Регион, „Здружение Иницијатива на невработени интелектуалци" за Источниот Регион, „Здружение Граѓански центар за оддржлив развој ЕГРИ“ за Североисточниот Регион, „Центар на заедницата на општина Струга“ за Југозападниот Регион, „Здружение Еко Правда Валандово“ за Југоисточниот Регион, „Младински културен центар-Битола“ за Пелагонискиот Регион и „ЕХО Едукативно-Хуманитарна организација“ за Вардарскиот Регион) и на никаков начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.

Нивоа на транспарентност, отчетност и интегритет во јавните набавки

Процентуална припадност на институциите во соодветните групи според нивото на транспарентност, отчетност и интегритет во јавните набавки

оскудно

0-20%

минимално

20-40%

ограничено

40-60%

солидно

60-80%

високо

80-100%
Повеќе за сите институции

Дознајте повеќе за наодите од анализата

Шесте највисоко рангирани институции, со процентуална исполнетост меѓу 61-71%, всушност трошат најмал дел од парите за јавни набавки, односно 15% од вкупните средства што ги потрошиле опфатените институции. Спротивно на ова, двете институции со најниска процентуална исполнетост, меѓу 31-37%, трошат дури 39% од вкупните средства за јавни набавки. Од нив, најниско рангираната институција – Министерството за образование и наука, има и најголем обем на набавки.

Повеќе
Image
Начин на работа

Методологија

СОБИРАЊЕ ИНФОРМАЦИИ
ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИТЕ
РАНГИРАЊЕ
Повеќе

Оваа веб-платформа е изработена со финансиска поддршка од Европската Унија во рамките на проектот Мрежа за транспарентност, отчетност и интегритет во јавните набавки. Содржината на веб-платформата е единствена одговорност на Центарот за граѓански комуникации и на ниту еден начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.

Повеќе информации за проектот можат да се добијат во Центарот за граѓански комуникации, на
бул. Кочо Рацин 26-1/2, 1000 Скопје, тел. (02) 3213-513 и емаил: center@ccc.org.mk